Проектот: Сончева електрана НОМИС ДОО

Проектот: Сончева електрана НОМИС ДОО

11. 12. 2019.
Проектот: Сончева електрана НОМИС ДОО

Компанија НОМИС ДОО со поддршка на Хорус Бизнис Консалтинг, го покренаа проектот за “Сончева електрана НОМИС ДОО”

Проектот е кофинансиран со средства на Европски структурни и инвестициски фондови во финансиски период од 2014-2020.

Целта на повикот:

  • Целта на повикот е да се поддржи намалувањето на потрошувачката на електрична енергија во претпријатијата регистрирани за дејност на туризам и/или трговија преку спроведување на активности (мерки) на енергетска ефикасност и/или активности (мерки) за употреба на обновувачки извори на енергија кои ја намалуваат потрошувачката на енергија на претпријатијата од најмалку 20% во однос на референтно испорачаната енегија, односно во однос на потрошувачката на испорачана енергија пред спроведување на мерките.

 

Специфична цел на проектот:

  • Зголемување на енергетска ефикасност и користење ОИЕ (обновливи извори на енергија) во приватниот угостителски сектор (туризам и трговија)

 

Основни податоци за проектот:

  • Назив на проектот: “Сончева електрана НОМИС ДОО”
  • Назив на повикот: “Зголемување на енергетската ефикасност и користење обновувачки извори на енергија во угостителскиот сектор (туризам, трговија)“ КК.04.1.2.01.0082
  • Важност: 12 месеци
  • Вредност на проектот: 493.444,60 куни
  • ЕУ кофинансирање: 402.285,68 куни

 

Очекувани резултати од примена:

  • Зголемена количина на обновлива енергија во крајната бруто потрошувачка на енергија во угостителскиот сектор

 

ЗАКЛУЧОК: Проектот „Сончева електрана НОМИС ДОО“ има за цел да допринесе за зголемување на користењето на ОИЕ во секторот на трговијата и туризмот на Република Хрватска. Специфичната цел на проектот е да се намали испорачаната количината на енергија на енергетски потрошувачката целина, компанијата НОМИС ДОО за 40,04%.

Главна активност што ја опфаќа овој проект е промовирање на обновливи извори на енергија-изградба на интегрирани сончеви електрани за потребите на производство на електрична енергија од АПЛИКАНТИТЕ што ќе резултира со заштеда на 40,04% од вкупно испорачаната енергија.

 

Контакт : berislav.pecanic@nomis.hr ,   www.nomis.hr     

 

За повеќе информации на линкот: www.strukturnifondovi.hr